ف34ف3

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیرو برگزاری جلسه هماهنگی استانی با هدف پیگیری اولویتهای فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدینوسیله لیست اولویتها در 12 حوزه فناوری اعلام میگردد. طی جلسه هماهنگی، به عنوان یک مصوبه جمعی مقرر گردید که تمامی محققان و فناوران استان اطلاعات و کاربرگ های لازم را از وب سایت مرکز رشد فناوری سلامت استان دریافت نموده و پس از تکمیل کاربرگ در حوزه مورد نظر، به ایمیل مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی به آدرس htc@kums.ac.ir ارسال نمایند. طرحها بصورت ماهیانه جمع آوری شده و در نهایت نسبت به پیگیری امور در وزارت محترم بهداشت اقدام خواهد شد.

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

888888

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دریافت فایل اولویت ها

 

حوزه های فناوری

 • —تجهیزات پزشکی
 • —واکسن و فراورده های بیولوژیکی
 • —مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
 • —تجهیزات توان بخشی
 • —گیاهان دارویی و طب سنتی
 • —سلول درمانی و طب ترمیمی
 • —فناوری اطلاعات و رباتیک پزشکی
 • —تولید مواد اولیه داروئی
 • —مواد اولیه آرایشی و بهداشتی
 • —غذا
 • —سموم حلالها ومواد شیمیائی
 • —دندانپزشکی

 

کمیته تجهزات پزشکی

کمیته واکسن و فراوردهای بیولوژیکی

کمیته مواد و تجهیزات آزمایشگاهی

کمیته توانبخشی

کمیته گیاهان دارویی و طب سنتی

کمیته سلول درمانی طب ترمیمی – ژن درمانی

کمیته فناوری اطلاعات و رباتیک پزشکی

کمیته دارو

کمیته دندان پزشکی

کمیته موج و میدان های مغناطیسی

کمیته تراریخت

کمیته سموم و آلاینده های شیمیایی

کمیته غذا

کمیته آرایشی و بهداشتی

کمیته میکروفلوییدی