توضیحات چگونگی ثبت اختراع در سامانه اداره ثبت اختراعات

 • مراجعه به سایت سازمان ثبت اختراعات کشور www.ssaa.ir
 • ثبت اظهار نامه الکترونیکی اختراع
 • ثبت نام و تایید حساب کاربری توسط اداره اختراعات( مراجعه حضوری)
 • تکمیل  فایلهای شرح و توصیف و ادعا نامه آنها و بارگذاری اطلاعات فردی ، بارگذاری مستندات و تعیین مرجع استعلام (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی میتوان به عنوان مرجع اسعلام انتخاب نمود)
 • بررسی مستندات توسط سازمان اختراعات  و در صورت  تایید  ارسال  نامه  استعلام به مرجع مشخص شده توسط مخترع.
 • شروع روند فرایند داوری توسط واحد اختراعات مرکز رشد فناوری سلامت
 • هزینه داوری 300 هزار تومان می باشد در صورت قید نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در قسمت آدرس 25 درصد تخفیف تعلق میگیرد.
 • هزینه داوری جهت اعضاء هیئت علمی، پرسنل دانشگاه و دانشجویان دانشگاه رایگان
 • ثبت نام در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (پژوهان ) http://research.kums.ac.ir
 • انتخاب گزینه مرکز رشد فناوری سلامت به عنوان گروه
 • بارگذاری اطلاعات، فیش واریزی جهت مخترعین آزاد و فایل های خواسته شده
 • انتخاب گزینه ارسال به کارشناس

راهنمای ثبت الکترونیکی اختراع