نحوه دریافت خدمات ثبت اختراع از مرکز ....

1. تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت اداره ثبت اختراع

2. ارائه مستندات اختراع شامل اظهار نامه تکمیل شده، شرح و توصیف، ادعانامه و نقشه ها (در صورت وجود) در سایت اداره ثبت اختراع

3. هزینه کارشناسی های اختراع  جهت دانشجویان ، اعضا هیت علمی و کارکنان دانشگاه رایگان می باشد اما جهت مخترعین آزاد در کل 300 تومان می باشد در صورتیکه در گواهینامه ثبت اختراع عبارت  دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه قید شده باشد 25 درصد تخفیف به مخترع تعلق می گیرد هزینه کارشناسی اختراع باید حساب شماره 0108173099001 بانک صادرات به نام درآمدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز گردد.

 .4مخترع می بایست در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( پژوهان )ثبت نام نمایدو نسبت به اختراع ادعایی خود اقدام نماید و در قسمت گروه آموزشی مرکز رشد فناوری سلامت را انتخاب نماید و فیش واریزی و نامه استعلام سازمان ثبت اختراعات کشور را بارگذاری نماید و  در ادامه کلید ارسال به کارشناس ( خانم زهرا زارعی ) را انتخاب نماید .

 .5کارشناس بعد از بررسی مدارک و  مستندات نسبت به ارسال آنها به داوران انتخابی (توسط ریاست مرکز) اقدام می نماید.

6. جوابیه داور در صورت تایید یا عدم تایید در قالب یک نامه اداری به ریاست اداره اختراعات کشور ارسال میگردد.

 .7کلیه مخترعین گرامی که آدرس خود را "دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" قید نموده اند لازم است یک نسخه از تصویر سند اختراع ثبت شده را به مرکز رشد تحویل نمایند.

 

راهنمای ثبت اختراع