فرایند ثبت اختراع بین المللی تحت نظر کانون پتنت ایران

  1. مراجعه حضوری به مرکز رشد فناوری سلامت  به عنوان دفتر همکار کانون پتنت ایران   
  2. تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعیین مالکیت و فرم تقاضانامه ثبت اختراع خارجی توسط مخترع
  3. بارگذاری اطلاعات توسط نماینده دفتر کانون پتنت در مرکز رشد فناوری سلامت
  4. پیگیری و بررسی های لازم و ارتباط با کانون پتنت توسط کارشناس مرکز

آیین نامه اجرایی مرکز رشد در حمایت از ثبت اختراعات بین المللی

آیین نامه حمایتی کانون پتنت ایران