اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 96

22222 1111111  

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 95

 
345342

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 94

12323

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 93

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 92

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 91

2224

اختراعات ثبت شده با آدرس دانشگاه در سال 90

2342354n