فرم های ثبت درخواست متقاضیان دارای گواهینامه ثبت اختراع برای استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی در آیین نامه های مربوطه ، معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جهت استفاده از این امتیازات فرم های زیر را تکمیل نموده و به ادرس پست الکترونیکی htc@kums.ac.ir ارسال نمایید.