فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره اول)

2

 

برگزاری نخستین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، اردیبهشت 97

 

 

فراخوان حمایت از طرح های فناورانه (دوره دوم)

1

 

برگزاری دومین دوره فراخوان حمایت از طرح های فناورانه، مرداد 97

 

 

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانلود

کاربرگ کمیته آرایشی و بهداشتی