مصوبات شورای فناوری دانشگاه 91/11/16

1.موضوع: تعیین مبلغ اجاره بهای فضای اداری که در اختیار فناوران قرار می گیرد

رای: مقررگردید به ازای هر متر مربع 5/000 تومان (پنج هزار تومان) تعیین و سالیانه 10 درصد افزایش خواهد یافت.

2. موضوع: درخصوص تضمین انجام تعهدات مندرج در قرارداد استقرار فناوران/شرکتهای دانش بنیان در مرکز رشد

رای: مقررگردید یک فقره سفته به مبلغ قرارداد و یک فقره چک به مبلغ دوبرابر تعیین شد.

3. موضوع: در خصوص بررسی نیاز فناوران به فضای کارگاهی

رای: مقرر شد قرارداد جداگانه ای توسط نماینده دفتر حقوقی با توجه به موضوع تهیه گردد

4. موضوع: در خصوص نیاز مرکز رشد به شماره حساب مالی

رای: مقرر شد نامه ای از سوی ریاست مرکز به رئیس دانشگاه ارسال گردد این حساب مستقل و غیر قابل برداشت خواهد بود.

5. موضوع: تهیه فرمت پروپوزال فناوری برای طرحهای مرتبط

رای: مقرر شد فرمت پروپوزال فناوری تهیه و درا ختیار ارباب رجوع قرار گیرد.

6. موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی برای طرحهای فناورانه که پروپوزال فناوری بند 5 را تکمیل و ارائه نمایند.

رای: مقرر گردید تا سقف 5/000/000 ریال (پنج میلیون تومان) هزینه انجام طرح پرداخت گردد و اینگونه طرحها پس از تصویب شورای فناوری به معاونت تحقیقات و فناوری جهت تصویب در شورای پژوهشی و تامین اعتبار ارسال گردد.

7.    موضوع: انجام امور اداری و اجرای آنان برای طرحهای مصوب شورای فناوری ارسال شده به معاونت تحقیات و فناوری.

      رای: مقرر گردید که در خارج از نوبت انجام شود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 91/12/21

1. موضوع: در خصوص تصویب آیین نامه داخلی مرکز

رای: به شرح ذیل به تصویب اعضای حاضر رسید.

-  میزان حمایت مالی از هسته های فناور تا سقف 3/000/000 تومان (سی میلیون ریال) تعیین شد

-  سقف اعتبار قابل پرداخت به واحدهای مستقر 5/000/000 تومان(پنجاه میلیون  ریال) تعیین شد.

2. موضوع: درخصوص تعیین اعتبار فناوری و نحوه پرداخت به واحدهای فناور مستقر

رای:  به شرح ذیل تعیین گردید

- وام بلا عوض بابت طرحهای فناوری تا سقف 10/000/000 تومان (یکصد میلیون ریال) با تصویب شورای پژوهشی

        دانشگاه

- وام تا سقف 20/000/000 تومان (دویست میلیون ریال) از بانک صادرات با سپردن وثایق معتبر

-  وام بدون سقف به صورت مشارکت حقوقی (سرمایه گذار ریسک پذیر) از طریق معرفی به صندوق توسعه فناوری

-  فهرست لوازم مصرفی،اداری و تجهیزات لازم که مرکز رشد متعهد به تهیه آنها برای فناوران مستقر می باشد

3. موضوع: در خصوص تعیین مراحل اجرایی برای طرحهای فناوری و مسئولیتهای دو حوزه مدیریت پژوهشی و مرکز رشد

  رای: به شرح ذیل مشخص و تصویب شد

الف- طرحهای فناوری مرتبط با فرآورده های دارویی:

مرحله اول: مرحله سنجش اثر فرآورده های دارویی در حوزه مدیریت پژوهش و طبق قوانین و آیین نامه های موجود در آن حوزه انجام خواهد شد لازم است نتایج طرح به صورت مکتوب به مرکز رشد اعلام گردد.

مرحله دوم: در صورت موفقیت طرح و حصول به نتایج مثبت، مرحله کسب مجوز و انجام اقدامات لازم برای تولید و تجاری سازی در مرکز رشد انجام می گیرد.

ب- طرحهای فناوری مرتبط با تجهیزات پزشکی

مرحله اول: ساخت نمونه محصول در مرکز رشد صورت می گیرد (تصویب پروپوزال فناوری در شورای فناوری الزامی است)

مرحله دوم: تست عملکرد صحیح و درست دستگاه در مراحل مختلف(آزمایشگاهی،حیوانی و انسانی) در حوزه مدیریت پژوهش و در قالب طرحهای پژوهشی انجام خواهد شدلازم است نتایج این گونه طرحها به صورت مکتوب از سوی حوزه مذکور به مرکز رشد ارسال گردد.

مرحله سوم: در صورت موفقیت طرح در مرحله دوم مرحله کسب مجوز و انجام اقدامات لازم برای تولید و تجاری سازی محصول در مرکز رشد انجام خواهد شد

4.موضوع: کارشناسی طرحهای فناوری به صورت الکترونیکی

رای:  با توجه به راه اندازی و آماده سازی وب سایت مرکز رشد مقرر شد به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت مذکور انجام گیرد(www.tickums.org)

5.موضوع: تصمیم گیری اختصاص فضای اداری به واحدهای فناور

رای: مقرر گردید به هر فناور حداقل 10 متر مربع فضای کاری با تجهیزات اداری (اجاره بها برای هر متر مربع 5/000 تومان) داده می شود مبلغ اجاره بها از محل اعتبار خدماتی قابل پرداخت به فناور (بند 1-1  و 1-2 همین صورتجلسه) کسر خواهد شد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/3/24

1. موضوع: احتساب امتیاز ثبت اختراع

الف- اختراع "دکتر عباس حق پرست" با عنوان "ساخت مولاژهای ارزان آناتومیک انسانی و جانوری به روش آکریلیک مقاوم "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/. خواهد بود.

ب- اختراع "دکتر عباس حق پرست" با عنوان" ساخت پرفیوژن قلبی جهت فیکس بافت در فرایند آماده سازی بافت ها برای مطالعه در علم بافت شناسی و آسیب شناسی "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/. خواهد بود.

پ- "دکتر عباس حق پرست "با عنوان" سیستم فتو تراپی خودکار "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/.  خواهد بود.

ج- اختراع " دکتر ناصر همتی" با عنوان" لوله داخل تراشه انعطاف پذیر"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر ناصر همتی که 50%است،امتیاز اختراع ایشان 1 خواهد بود.

د- اختراع "دکتر مظاهر رمضانی، دکترتحویلیان" با عنوان "تهیه فرم نیمه جامد (موضعی) از گیاه عسلک یا گل زنگوله ای جهت سوختگی درجه 2 "   

رای: امتیاز اختراع دکتر تحویلیان با مالکیت 35%،امتیاز اختراع ایشان 7/. می باشد و دکتر مظاهر رمضانی با ملاکیت 5%،امتیاز اختراع ایشان 1 می باشد.  

2. موضوع:  در خصوص تدوین پروپوزال (هزینه و فرمت کلی ) برای مخترعین با آدرس دانشگاه جهت شرکت در ارزشیابی سال 93   

رای: مقرر شد به همراه مدارک خود برای ارسال به داور، یک نسخه پروپوزال را هم تحویل دهند در صورت ارایه پروپوزال در حق الزحمه داوری ایشان 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) تخفیف اعمال خواهد شد.

3. موضوع: درخصوص مخترعینی که از تخفیف 25%(در صورت درج آدرس دانشگاه) برخوردار میگردند و در صورت عدم ارایه گواهی نامه ثبت اختراع به مرکز رشد 25% تخفیف خود را باید به مرکز رشد باز پس دهند (تدوین ضمانت نامه اجرایی برای وصول جریمه).

رای: موافقت نشد.

4. موضوع: در خصوص مالکیت فکری طرح خانم آزمند با عنوان" فرایند سنتز دو فراورده (چسب و محلول) گیاهی تهیه شده از گونه Artemisi با قابلیت ترمیم کنندگی"

رای: مقررشد سهم همه محققان تعیین شود و این بحث از طریق مهرعلی رحیمی، دکتر بهرامی و واحد حقوقی و مالکیت فکری مرکز رشد پیگیری شود.

5. موضوع: در خصوص کاهش درصد رویالتی

رای: مقرر شد در جلسه شورای فناوری بعدی با حضور فناوران متقاضی این موضوع بحث و بررسی شود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/5/12

1. موضوع: درخصوص اصلاح متن قرار داد تجاری موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

رای: مقرر شد

-  تعداد متعهدین از 2 نفر به 4 نفر تغییر یافت

- داوری در ماده هایی که ذکر شده بود حذف و به جای آن نظر شورای فناوری دانشگاه جایگزین گردید.

- نحوه پرداخت 70% (هفتاد درصد)همزمان با امضای قرارداد و 30% (سی درصد) بر اساس جدول زمان بندی اجرای پروژه پس از تایید ناظر مبنی بر انجام تعهدات طبق جدول زمان بندی اجرای طرح توسط مجری،به مجری پرداخت می گردد.

- مقرر گردید مدت باز پرداخت در کلیه قراردادها 5 ساله باشد

- دوره تنفس طرح یکسال تعیین گردید

- تضمین بابت سهم رویالتی دانشگاه حذف گردید.

- از کلیه پرداختها هیچ مبلغی به عنوان کارمزد نباید کسر گردد.

- حق تولید محصولات موضوع قرارداد در محل دیگر منوط به تصمیم گیری شورای دانشگاه گردید.

- گزارش پیشرفت کارطرح هر 6 ماه یکبار مصوب شد

- در صورت عدم تولید یا فروش محصول ناشی از قصور مجری یا به هر نحو فروش غیر رسمی محصولات محرز شود طبق نظر ناظر و کارشناس رسمی دادگستری،مجری متعهد به باز پرداخت سرمایه تخصیصی و سالانه مبلغ 30%(سی درصد) رویالتی بر اساس f.s ارایه شده به دانشگاه در هر سال به مدت باقیمانده از مدت قرار داد خواهد بود.

- در خصوص ماده 10 فقط سفته به عنوان وثیقه اخذ گردد.

- نقل و انتقال مالکیت دانش فنی منوط به موافقت و پرداخت سهم دانشگاه به میزان 5 درصد و این سهم مالکیت فکری هیچ ربطی به فروش محصولات و رویالتی و مسایل دیگر ندارد.

- فسخ قرارداد به تصویب شورای فناوری و اعلام ناظر به صندوق صورت گیرد.

- حل اختلاف توسط کمیسیون ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه باشد.

2.موضوع: در خصوص اعتبار فناوری آقای حامد امیری مدیرعامل شرکت "توسعه فناوری جهش"

رای: میزا ن 50/000/000 میلیون ریال (پنجاه میلیون ریال) مقرر شدپس از بررسی سوابق طرح و استعلام از مرکز صادر کننده تاییدیه علمی اعتبار فوق پرداخت گردد.

3. موضوع: درخصوص ارتقاءاعضا هیات علمی آقایان دکتر هوشنگ الوندی و دکتر رامین عبیری با احتساب درصد سهام جهت مشارکت در تاسیس شرکت" قصر فراور دارو" به مدیریت آقای حمید پژاوند

رای: با درصد سهام 5%، جهت مشارکت در تاسیس شرکت ،مقرر شد امتیاز 2/. در نظر گرفته   شود.

4. موضوع: درخصوص امتیاز ثبت اختراع آقای دکتر عباس حق پرست با عنوان اختراع"درمان سرطان با استفاده از نانوشل ها در براکی تاپی"

رای: باتوجه به درصد مالکیت آقای عباس حق پرست که 30% می باشد امتیاز اختراع ایشان6/. خواهد بود.

5. موضوع: در خصوص تعیین ناظر جهت شرکت" فراورده های زیستی رازی فرا طب "به مدیریت دکترعلی مصطفایی و شرکت" طهورا شفا دارو" به مدیریت دکتر غلامرضا بهرامی

رای: جهت شرکت طهورا شفا دارو "خانم دکتر یلدا شکوهی نیا" و جهت شرکت فراورده های زیستی رازی فرا طب " خانم دکتر لیلا حسین زاده "به عنوان ناظر طرح تعیین شدند.