ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با کامبیز ورمیرا - مدیر فناوری و رئیس مرکز رشد