ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محمود امیری - مدیر فناوری و رئیس مرکز رشد