آدرس :

 • کرمانشاه - خیابان سیلو - نرسیده به میدان شهدا ،مرکز رشد فناوری سلامت
 • کدپستی : 6715644795

اطلاعات تماس :

 • ریاست مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر کامبیز ورمیرا) : 38237033 - 083
 •  معاونت مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر آرمین دادگر) : 38214399-083
 • کارشناس مالکیت فکری و پذیرش اختراع : (خانم ناهید حسینی) : 38210377-083
 • کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها: (خانم ژیلا مشعشعی) : 38214398-083
 • دبیرخانه ، تلفن و فکس: (خانم زهرا زارعی) : 38237033-083
 • ارتباط با صنعت  و تجاری سازی: (آقای ...) : 38210377-083
 • کارشناس توسعه فناوری: (خانم گیتی زنگنه مهر) : 38214398-083
 • کارشناس فناوری اطلاعات: (آقای شورش نعمان پور) : 38214398-083
 • وبسایت : مرکز رشد فناوری سلامت
 • پست الکترونیکی : htc@kums.ac.ir