امکانات و خدمات قابل ارائه به واحدهای فناور باتوجه به شناسایی نیازمندیهای واحدهای فناور در زمینه های زیر تعیین گردیده است :

  1. برگزاری نمایشگاه های تجاری  و کارگاهای آموزشی مرتبط با فناوری
  2. برگزاری جلسات توانمندسازی
  3. خدمات فنی و شبکه اینترنت برای واحدهای مستقر در محل مرکز
  4. خدمات فن بازار از طریق عقد قرارداد با شرکت های بازاریابی و صادرات   
  5. مشاوره اقتصادی و تجاری توسط تیم مستقر در مرکز رشد همچنین خدمات مشاوره جهت تکمیل طرح کسب وکار (BP)    
  6. حمایتهای مالی از واحدهای فناور مستقر
  7. حمایت های مستقیم بر اساس بودجه مصوب مرکز
  8. حمایت های غیر مستقیم با معرفی ارگانهای ذیربط
  9. فراهم  آوردن زمینه دریافت وام از بانکها و موسسات اعتباری
  10. تعامل با سایر شرکتها و نهادها