معاون مرکز رشد فناوری سلامت :دکتر آرمین دادگر

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

اهم وظایف معاون مرکز:

  • بررسی و نظارت بر عملکرد واحدها
  • ارایه گزارشات دریافت شده از عملکرد کارکنان و واحدهای فناور به همراه مستندات به رییس مرکز
  • درخواست منابع، تجهیزات و کمبودهای مورد نیاز به مدیر
  • تعامل با کلیه کارشناسان زیر مجموعه گروه
  • نظارت بر امور مربوط به پرداختهای واحدهای  فناور