مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه : مهوش تیمورنیا

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

 اهم وظایف مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه :

 دریافت و ارسال نامه ها، بخشنامه ها و سایر مراسلات اداری از طریق اتوماسیون، دورنگار و پست و پی گیری های بعدی

تفکیک نامه های صادره و وارده و حفظ و نگهداری آنها

پاسخگویی به سؤالات مراجعان در ارتباط با وظایف محوله

مسئول هماهنگی جلسات ریاست مرکز

ثبت نامه‌ها و تحویل آن به اقدام کننده و در صورت لزوم دریافت رسید