مشاور حقوقی (کارشناس مالکیت فکری و مشاور حقوقی) : ناهید حسینی

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

اهم وظایف مشاور حقوقی (کارشناس مالکیت فکری و مشاور حقوقی):

  •  تهیه و تنظیم متن قرارداد و نظارت بر روند انعقاد آنها
  • انجام امور مربوط به حقوق مالکیت فکری و کارشناسی اختراع
  • اخذ تضمینات مالی مورد نیاز و پیگیری حقوقی و کیفری قراردادهای مرتبط با مرکز در مراجع قضایی
  • ارایه مشاوره های حقوقی لازم به مدیران، کارکنان و فناوران مرکز
  • جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه آیین نامه های مرتبط با فعالیتهای مرکز