مدیر فناوری و ریاست مرکز رشد

نام و نام خانوادگی : دکترکامبیز ورمیرا

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : داروسازی هسته ای

تلفن : 38237033-083