مدیر فناوری و ریاست مرکز رشد

نام و نام خانوادگی : دکتر محمود امیری

مدرک تحصیلی : ph.D

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

تلفن : 38237033-083